Subsidieregelingen

Overzicht van de meest relevante regelingen vanuit de Rijksoverheid 2015

Deze regelingen maken het van rechtswege aantrekkelijk om re-integratiekandidaten van Work2Work Personele Diensten BV in dienst te nemen in combinatie met een geslaagde sollicitatieprocedure.

1. Proefplaatsing (maximaal 2 maanden)

De proefplaatsing is bedoeld voor alle uitkeringsdoelgroepen van het UWV.

Met een proefplaatsing kan een werkgever maximaal 2 maanden lang (gratis) kijken hoe de nieuwe werknemer voldoet in de functie. Dit in het zicht van een concrete arbeidsovereenkomst gelijk aan de uren per week van de proefplaatsing. De werkgever betaalt dus geen loon tijdens de proefplaatsing. De werknemer behoudt de volledige UWV uitkering tijdens de proefplaatsing. De proefplaatsing dient (vooraf) door werkgever en werknemer schriftelijk te worden aangevraagd bij het UWV. Work2Work faciliteert partijen hierbij.

2. Mobiliteitsbonus

Doelgroep: werkzoekenden die 12 maanden onafgebroken een WW / WIA / WAO / of Wajong uitkering hebben genoten. De Ziektewet is hierbij uitgezonderd!.

  • Bij het in dienst nemen van een oudere werkloze van 50 jaar, maximaal 3 jaar een bonus van € 7000,- per jaar.
  • Bij het in dienst nemen van een arbeidsgehandicapte die minimaal het wettelijk minimumloon verdient, maximaal 3 jaar een bonus van € 7000,- per jaar.
  • Bij het in dienst nemen van een Wajong kandidaat die minimaal het wettelijk minimumloon verdient, maximaal 3 jaar een bonus van € 7000,- per jaar.
  • Bij het in dienst nemen van een Wajong kandidaat onder Loondispensatie, maximaal 3 jaar een bonus van € 3500,- per jaar.

3. Arbeidsgewenning Ziektewet kandidaten

Deze is bedoeld voor de doelgroep (Arbo) Ziektewet van UWV en kandidaten die hiertoe door UWV zijn aangewezen met als doel door ritme en structuur weer te wennen aan arbeidsritme bij een organisatie. Geen kosten, geen risico, geen verplichtingen voor de werkgever. Duur 3 tot 12 maanden. Work2Work faciliteert partijen hierbij.

4. No-Riskpolis

Doelgroep: arbeidsgehandicapten en minder dan 35% WIA. Een werkgever die een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst neemt of houdt, krijgt voor 70% het loon dat wordt doorbetaald vergoed. Dit wanneer de werknemer ziek wordt binnen vijf jaar na de ingangsdatum, of beëindigingsdatum van de WIA/ WAO uitkering. Dit loon (of ziekengeld) wordt door UWV betaald d.m.v. het Vangnet Ziektewet UWV te Amsterdam. De UWV compensatie bedraagt 100% van het loon, minus 4 wachtdagen en 8% vakantiegeld. Bij alle ziekmeldingen op basis van No Risk Polis van de werknemer, door de werkgever bij UWV. Aangetekend binnen 4 dagen aanvragen door de werkgever. Dit bij UWV afdeling vangnet Ziektewet UWV te Amsterdam d.m.v. te downloaden formulier op UWV website. Work2Work kan partijen hierbij faciliteren.

5. Werkplekaanpassingen

Doelgroep: arbeidsgehandicapten en minder dan 35% WIA. Wanneer een werkgever extra kosten moet maken om een arbeidsgehandicapte in dienst te nemen, kan de arbeidsgehandicapte werknemer daar in beperkte mate een vergoeding voor krijgen in de vorm van een Persoonsgebonden Meeneembare Voorziening. Het gaat dan om de kosten te betalen door UWV van bijvoorbeeld een aangepaste stoel, bureau, beeldscherm etc. Work2Work kan partijen hierbij faciliteren.

6. Startersperiode van 6 maanden

Doelgroep: alle UWV kandidaten die een eigen bedrijf mogen beginnen met behoud van WW uitkering UWV. Startersperiode van maximaal 6 maanden.

7. Wajong regelingen

Bij de inzet van een loondispensatie mag de werkgever bij een verminderde arbeidsprestatie naar evenredigheid een lager loon betalen aan de Wajong werknemer. Dit na toestemming van de arbeidsdeskundige van het UWV. Voorts kan een maximale premiekorting per jaar van € 3500,- worden toepast op de afdracht van de loonbelasting en premies, voor de duur van 3 jaar. De afdracht premiekorting zonder de toepassing van een loondispensatie is begroot op maximaal € 7000,- voor de maximale duur van 3 jaar. De No Risk Polis UWV voorziet in een overname van de loonbetalingsverplichting bij ziekte door het UWV, ongeacht de ziekteoorzaak. Dit op het moment dat de Wajong kandidaat onverhoopt uitvalt. Het financiële risico bij uitval is dus feitelijk nihil. Voorts zijn er geen Arbo-, of wet Poortwachter verplichtingen voor werkgever omdat dit wordt gedaan door UWV. Work2Work regelt de aanvraag bij UWV, daar heeft de werkgever geen omkijken naar.

Heeft u nog aanvullende vragen?

Dan nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen. Work2Work kan u goed adviseren. U kunt de subsidieregelingen ook als PDF bestand downloaden via deze link: Subsidieregelingen