Skip to main content
Grachtweg 2 (De Oude Pastorie), 2161 HN Lisse, Tel: (0252) 417928, E-mail: info@work2work.nl

Subsidieregelingen

Wat houden de subsidieregelingen in?

Werkgevers kunnen onder voorwaarden gebruik maken van een aantal regelingen en kortingen wanneer zij een bepaalde werknemer in dienst houden of in dienst nemen. Deze subsidieregelingen maken het van rechtswege aantrekkelijk om re-integratiekandidaten van Work2Work in dienst te nemen in combinatie met een geslaagde sollicitatieprocedure. Hier volgt een overzicht van de meest relevante subsidieregelingen vanuit de Rijksoverheid:

1. Proefplaatsing (max. 2 maanden)

De proefplaatsing is bedoeld voor alle uitkeringsdoelgroepen van het UWV, zoals werknemers met een WAO-, WIA-, WAZ-, Wajong-, Ziektewet- en WW-uitkering.

Met een proefplaatsing kan een werkgever maximaal 2 maanden lang (gratis) kijken hoe de nieuwe werknemer voldoet in de functie. Dit in het zicht van een concrete arbeidsovereenkomst gelijk aan de uren per week van de proefplaatsing. De werkgever betaalt dus geen loon tijdens de proefplaatsing. De werknemer behoudt zijn of haar volledige UWV-uitkering tijdens de proefplaatsing. De proefplaatsing dient (vooraf) door werkgever en werknemer schriftelijk te worden aangevraagd bij het UWV. Work2Work faciliteert partijen hierbij.

2. Loonkostenvoordeel

Sinds 1 januari 2018 is de regeling voor de ‘Mobiliteitsbonus’ vervangen door het ‘Loonkostenvoordeel’ (LKV). Het gaat om een tegemoetkoming in de loonkosten voor ouderen en mensen met een arbeidsbeperking. Werkzoekenden die 12 maanden onafgebroken een WW / WIA / WAO / of ZW uitkering hebben genoten vallen onder de doelgroep. Ook werknemers die opgenomen zijn in de doelgroepregister of werknemers die door ziekte of gebrek moeite gehad met het volgen van onderwijs, vallen ook onder de doelgroep. Daarnaast kunnen werknemers die 56 jaar of ouder zijn en een bijstand, een IOAW- of IOAZ-uitkering ontvangen ook onder de doelgroep vallen.

De loonkostenvoordelen zijn lager per werknemer dan de premiekortingen. Daar staat tegenover dat meer werkgevers gebruik kunnen maken van de loonkostenvoordelen. Onderstaande tabel geeft de veranderingen in de tegemoetkomingen weer:

Doelgroep Premiekorting Loonkostenvoordeel
Ouderen (56+) € 7.000 € 6.000
Arbeidsgehandicapten € 7.000 € 6.000
Herplaatsten € 7.000 € 6.000
Werknemers onder banenafspraak € 2.000 € 2.000

Werkgevers dienen het verzoek voor een loonkostenvoordelen zelf in via de loonaangifte. Daarnaast moet de werknemer een doelgroepverklaring loonkostenvoordelen aanvragen bij UWV of bij de gemeente. UWV berekent het loonkostenvoordeel en de Belastingdienst betaalt na afloop van het kalenderjaar uit. Lees hier meer over.

3. Arbeidsgewenning Ziektewet kandidaten

Deze is bedoeld voor de doelgroep (Arbo) Ziektewet van UWV en kandidaten die hiertoe door UWV zijn aangewezen met als doel door ritme en structuur weer te wennen aan arbeidsritme bij een organisatie. Geen kosten, geen risico, geen verplichtingen voor de werkgever. Duur 3 tot 12 maanden. Work2Work faciliteert partijen hierbij.

4. No-Riskpolis

Een No-Riskpolis kan gezien worden als een looncompensatie voor werkgevers die een gedeeltelijke arbeidsgeschikte aannemen. Deze regeling geldt voor de werkgever als deze een werknemer met een ziekte of handicap in dienst neemt. De No-Riskpolis geldt meestal 5 jaar. Dit betekent dat UWV een Ziektewet-uitkering betaalt als de werknemer ziek wordt binnen 5 jaar vanaf het moment dat de No-Riskpolis geldt. De regeling houdt in dat de werkgever:

  • Een Ziektewet-uitkering van UWV voor de werknemer kan krijgen als hij/zij ziek wordt. Een Ziektewet-uitkering is 70% tot 100% van het dagloon
  • Geen hogere premie hoeft te betalen als werknemer een Ziektewet-uitkering krijgt
  • Geen hogere premie hoeft te betalen als werknemer in de WGA komt

Doelgroep
Een werknemer met een ziekte of handicap die in dienst wordt genomen valt onder de doelgroep voor een No-Riskpolis regeling. Daarbij zijn de volgende situaties van toepassing:

  • Werknemer heeft bij het begin van zijn/haar dienstverband een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering
  • Werknemer valt onder de doelgroep van de banenafspraak
  • Werknemer heeft of had problemen door zijn/haar ziekte of handicap bij het volgen van onderwijs

De werkgever hoeft geen No-Riskpolis van tevoren aan te vragen voor de werknemer. Op het moment dat de werknemer ziek wordt, geeft werkgever bij de ziekmelding aan dat voor hem de No-Riskpolis geldt. In bijzondere situaties kan uw werknemer een verlenging van nog eens 5 jaar krijgen. Bijvoorbeeld als hij een ernstige ziekte heeft.

5. Werkplekaanpassingen

De doelgroep voor werkplekaanpassingen betreft arbeidsgehandicapten en minder dan 35% WIA. Wanneer een werkgever extra kosten moet maken om een arbeidsgehandicapte in dienst te nemen, kan de werkgever in beperkte mate een vergoeding krijgen voor arbeidsgehandicapte werknemer vanwege niet-meeneembare aanpassingen op de werkplek of binnen het bedrijf. Het gaat dan om de kosten voor bijvoorbeeld een aangepaste stoel, toilet, bureau, beeldscherm etc. Work2Work kan de betrokken partijen hierbij faciliteren.

6. Startersperiode van 6 maanden

Doelgroep: Alle UWV kandidaten die een eigen bedrijf mogen beginnen met behoud van WW uitkering UWV. Startersperiode van maximaal 6 maanden.

7. Loondispensatie (Wajong)

Bij de inzet van een loondispensatie mag de werkgever een lager loon betalen aan een werknemer met Wajong-uitkering, omdat diegene vanwege een ziekte of handicap minder werk kan verrichten dan andere (‘gezonde’) werknemers binnen het bedrijf. In dit geval mag de werkgever dus tijdelijk minder dan het wettelijk minimumloon uitbetalen. Dan zal UWV de werknemer een aanvulling op zijn of haar Wajong-uitkering geven.

Loondispensatie kan 6 maanden tot 5 jaar duren. De dispensatieperiode begint op de eerste dag van de maand waarin u de aanvraag heeft gedaan. Een arbeidsdeskundige van UWV doet onderzoek op de werkplek en kijkt hoe de werknemer zijn/haar werk doet. Daarna neemt UWV een beslissing over de aanvraag. De werkgever ontvangt daarover binnen 8 weken een brief. Verlenging na 5 jaar is mogelijk, maar uiteindelijk moet de werknemer hetzelfde gaan verdienen als andere werknemers.

Dit na toestemming van de arbeidsdeskundige van het UWV. Voorts kan een maximale premiekorting per jaar van € 3500,- worden toepast op de afdracht van de loonbelasting en premies, voor de duur van 3 jaar. De afdracht premiekorting zonder de toepassing van een loondispensatie is begroot op maximaal € 7000,- voor de maximale duur van 3 jaar. De No-Riskpolis UWV voorziet in een overname van de loonbetalingsverplichting bij ziekte door het UWV, ongeacht de ziekteoorzaak. Dit op het moment dat de Wajong kandidaat onverhoopt uitvalt. Het financiële risico bij uitval is dus feitelijk nihil. Voorts zijn er geen Arbo-, of Wet Poortwachter verplichtingen voor werkgever omdat dit wordt gedaan door UWV. Work2Work regelt de aanvraag bij UWV, daar heeft de werkgever geen omkijken naar.

Heeft u nog aanvullende vragen over subsidieregelingen? Dan nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen. Work2Work kan u goed adviseren over de verschillende subsidieregelingen.