Skip to main content
Grachtweg 2 (De Oude Pastorie), 2161 HN Lisse, Tel: (0252) 417928, E-mail: info@work2work.nl

Algemene voorwaarden

Artikelen van Algemene Aard en Betekenis.

Artikel 1. Algemeen

In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder:

A. Opdrachtnemer: Work2Work Personele Diensten BV. zijnde gevestigd en kantoor houdende te Lisse, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 27315086.

B. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht
heeft gegeven tot het verrichten van diensten, adviezen of werkzaamheden.

C. Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken, en/of goederen, waaronder schriftelijke stukken, gegevensdragers, of al dan niet digitale gegevens, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde goederen of al dan niet digitale bescheiden.

D. Werkzaamheden en moment aanvang werkzaamheden:
Aanvang van alle diensten, adviezen of werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven,
of die door opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de diensten, adviezen en/of werkzaamheden, zoals vermeld in de opdracht (bevestiging) ofwel die mondeling of per e-mail, of anderzijds zijn overeengekomen.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten en offertes welke door opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan, uitgevoerd en/of uitgebracht. Wijzigingen in deze algemene voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk zonder voorbehoud en schriftelijk te worden bevestigd.
 2. Aan de algemene voorwaarden van opdrachtgever komt voor de met opdrachtnemer aangegane
  overeenkomsten slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren deze
  algemene voorwaarden van opdrachtnemer.

Artikel 3. Aanvang alsmede de duur van de aangegane overeenkomst

 1. De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door opdrachtgever
  ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen.
 2. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
 3. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar (12 maanden).
 4. De opzegtermijn vangt aan 2 maanden voor het einde van het desbetreffende kalenderjaar.
 5. Wordt niet tijdig opgezegd door partijen,dan wordt de overeenkomst automatisch verlengd voor de duur van 12 maanden.
 6. Opzegging dient door partijen per faxbericht of aangetekende brief te geschieden.

Artikel 4. Verstrekking van gegevens door de opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is altijd gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig -zijn oordeel- nodig heeft voor het -volgens goed vakmanschap- uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze en op gewenste tijd zonder enig voorbehoud ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.
 2. Voorts dient de opdrachtgever de opdrachtnemer altijd onverwijld, zonder enig voorbehoud, van alle
  gebeurtenissen en omstandigheden op de hoogte te stellen, welke voor de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
 3. Dit geldt tevens voor gebeurtenissen en omstandigheden welke pas na aanvang van de werkzaamheden bekend worden en zien op de uitvoering van de opdracht.
  De opdrachtgever staat in voor de volledigheid en juistheid van de overgelegde bescheiden en van de gegeven of verstrekte informatie, documenten, dossierinhoud, afschriften en verklaringen.
 4. Opschorting. De opdrachtnemer heeft het recht met onmiddellijke ingang de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan, zulks ter beoordeling van de opdrachtnemer.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, welke is ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van eventueel door opdrachtgever (of derden) verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 5. De uitvoering van de opdracht

 1. Vakmanschap. De opdrachtnemer bepaalt naar de maatstaven van diens vakmanschap op welke wijze de verleende opdracht zal worden uitgevoerd.
  Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met het tijdig verstrekken van gewenste aanwijzingen van opdrachtgever omtrent de verantwoorde uitvoering van de verstrekte opdracht.
 2. Aan te wijzen derden. De opdrachtnemer heeft altijd het recht bepaalde werkzaamheden -zonder kennisgeving aan opdrachtgever- te laten verrichten door een door de opdrachtnemer aan te wijzen persoon.
 3. Gedragsregels. Opdrachtnemer voert de opdracht uit in overeenstemming met de toepasselijke
  gedragsregels-, beroepsregels alsmede toepasselijke reglementen.
 4. Incidentele opdracht. Indien tijdens de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van opdrachtgever welke niet vallen onder de werkzaamheden zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van opdrachtnemer het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht van opdrachtgever zijn verricht. Deze aantekeningen dienen betrekking te hebben op tussentijds overleg van opdrachtgever en opdrachtnemer.
 5. Eventuele reiskosten van werknemer naar de locaties van Work2Work zijn voor rekening van
  opdrachtgever, werknemer of werkgever en derhalve nimmer voor rekening van opdrachtnemer.

Artikel 6. Geheimhouding en bepalingen van exclusiviteit

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, tenzij op een der partijen een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking, of indien de ene partij schriftelijk van de
  geheimhoudingsplicht heeft ontheven.
 2. Derden. De opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld alsmede de verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover bepalingen van Wettelijke of beroepsregels de opdrachtnemer een dwingende informatieplicht opleggen.
 3. Gebruiksdoel informatie. De opdrachtnemer en opdrachtgever zijn niet gerechtigd de informatie die door de uitvoering van de opdracht werd verkregen aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.
 4. In afwijking van vorige leden is opdrachtnemer gerechtigd, indien hij voor zichzelf optreed in een
  gerechtelijke of administratieve procedure. De door of namens opdrachtgever verschafte gegevens,
  informatie, alsmede andere gegevens en informatie waarvan hij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis heeft genomen, aan te wenden voor zover deze naar het oordeel van belang kunnen zijn in haar verdediging.

Artikel 7. Bepalingen inzake het risico van de opslag van informatie

 1. De opdrachtnemer is verplicht zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van bescheiden en informatie afkomstig van de opdrachtgever. Behoudens tegenbewijs wordt de opdrachtnemer geacht aan deze verplichting te hebben voldaan. Behoudens toerekenbare tekortkoming van de kant van opdrachtnemer is het risico van beschadiging of teloorgaan van bij de opdrachtnemer of derden opgeslagen bescheiden en/of informatie uitdrukkelijk voor de opdrachtgever.

Artikel 8. Bepalingen omtrent het intellectueel eigendom

 1. De opdrachtnemer behoudt zich altijd en exclusief alle rechten voor met betrekking tot ‘producten van de geest’, welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever.
 2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de genoemde ‘geestesproducten’, waaronder begrepen
  software, ontwerpen, werkwijzen, methodieken, adviezen, modellen, concepten, trainingsmodules en trainingsmethoden en methodieken en alle andere ‘geestesproducten’, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, zonder
  voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke verkregen toestemming van opdrachtnemer.

Artikel 9. Overmachtsbepaling

 1. Opdrachtnemer is ingeval van overmacht niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast het geen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen: ziekte van de door opdrachtnemer ter uitvoering ingeschakelde personen, of van de door opdrachtnemer ingeschakelde derden, alsmede alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Voor zover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn
  verplichtingen is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
 5. Opdrachtnemer zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien hij door overmacht niet of niet tijdig kan presteren.
 6. Indien de overmacht langer dan 30 (dertig) werkdagen duurt, zijn beide partijen gerechtigd de
  overeenkomst (voor het gedeelte waarop de overmacht betrekking heeft) schriftelijk te ontbinden.

Artikel 10. Aansprakelijkheidsbepalingen

 1. Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht is de
  aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van de deelfactuur van de opdracht en/of zal in ieder geval gemaximaliseerd zijn tot maximaal de omvang van het (deel) factuurbedrag per evenement, dan wel indien voornoemde beperkingen van aansprakelijkheid in rechte geen stand houdt, de uit te keren waarde welke zal worden bepaald door de desbetreffende beroepsaansprakelijkheidsverzekering / bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Voor alle indirecte schade geldt, waaronder mede begrepen stagnatie in de gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk. Indien er sprake is van overmacht als omschreven in artikel 9 is opdrachtnemer niet verplicht tot enige vergoeding van schade. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.
 2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor beschadiging, diefstal, of tenietgaan van bescheiden en informatie tijdens vervoer of tijdens verzending per post, internetgebruik of vervoer door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect,
  middellijk of onmiddellijk, met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.
 4. De in deze bepaling neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van door opdrachtnemer ingeschakelde derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperkingen hebben.
 5. Voor aan opdrachtgever opgelegde loonsancties door UWV is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.

Artikel 11. Bepalingen inzake het honorarium

 1. Niet afhankelijk van de uitkomst. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer. De overeengekomen prijs is na aanvang van de werkzaamheden steeds verschuldigd. Een eventuele opzegging of intrekking van de opdracht tussentijds doet daar niet aan af.
 2. Restitutie wordt door opdrachtnemer aan opdrachtgever nimmer verleend.
 3. Opschorting en voorschot bepaling. De opdrachtnemer heeft vóór de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan opdrachtnemer, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
 4. Prijsverhogingen. Opdrachtnemer heeft het recht prijsverhogingen aan opdrachtgever door te berekenen conform CBBS indexering, echter slechts indien er ten tijde van de prijsverhoging meer dan drie maanden na het aangaan van de overeenkomst zijn verstreken.
 5. Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotbetalingen en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, naar keuze van opdrachtnemer per maand, per kwartaal, per jaar voor, tijdens, of na de gehele of gedeeltelijke
  volbrenging van de werkzaamheden of opdracht, aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 12. Betalingen termijnen en reclames

 1. Betaalmoment. De betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden
  binnen 30 (dertig) werkdagen na de factuurdatum, in Nederlandse valuta, ten kantore van opdrachtnemer of door middel van storting ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en voorzover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.
 2. Verzuim. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft de opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente voor zakelijke transacties in rekening te brengen. Als de opdrachtgever in gebreke of verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening – buiten rechte alsmede de gerechtelijke kosten – voor rekening van de opdrachtgever. Een en ander houdt onder meer in dat de in gebreke zijnde wederpartij – onverminderd eventuele proceskosten – ter zake van de kosten veroorzaakt door het in gebreke zijn, schuldig is een direct opeisbare som gelijk aan 25% van het factuurbedrag met een minimum van € 70 dan wel, indien dit bedrag hoger is, de werkelijke incassokosten.
 3. Indien de opdrachtgever met een door hem aan de opdrachtnemer verschuldigde betaling in gebreke is, zijn alle andere vorderingen die de opdrachtnemer op de opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag van opeisbaarheid is de opdrachtgever over het bedrag van die vorderingen aan de opdrachtnemer een rente verschuldigd op de voet van het bepaalde in het vorige lid.
 4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
 5. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 7 (zeven) dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel 7 (zeven) dagen na de ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt.
 6. Een reclame als in het vijfde lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van opdrachtgever in verband met de reclame van rechtswege.

Artikel 13. Opschorting van de opdracht

 1. Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.
 2. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op zaken of bescheiden van opdrachtgever die nog geen bewerking door opdrachtnemer hebben ondergaan.

Artikel 14. Nederlands recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle schillen tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en derden worden altijd in eerste aanleg voorgelegd aan een NMI mediator, alvorens het gestelde in lid 3 in werking kan treden.
 3. Alleen die geschillen die niet door mediation kunnen worden geschikt of opgelost zoals gesteld in lid 2, welke verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer of derden, waarop deze voorwaarden onverkort van toepassing zijn worden voorgelegd aan de Kantonrechter in het arrondissement waar opdrachtnemer gevestigd is. Indien en voor zover deze geschillen niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden deze beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.

Laatst bijgewerkt: Lisse, Januari 2020

U kunt de algemene voorwaarden ook als PDF bestand downloaden via deze link: Algemene-Voorwaarden.pdf