Skip to main content
Grachtweg 2 (De Oude Pastorie), 2161 HN Lisse, Tel: (0252) 417928, E-mail: info@work2work.nl

Wat betekent re-integratie voor u als werknemer?

Wat betekent re-integratie voor u als werkgever?

Mocht u als werknemer langdurig ziek zijn/worden of arbeidsongeschikt raken, dan is uw werkgever verplicht om er alles aan doen om u spoedig weer aan het werk te krijgen. Volgens de Wet Verbetering Poortwachter moet uw werkgever dan re-integratie inzetten. Uw werkgever kan Work2Work direct inschakelen om het re-integratietraject in goede banen te leiden en om u snel weer aan een passende baan te helpen.

Spoor2 W2W f2744c83
Tijdlijn Re-integratie

Hier volgt de tijdlijn met belangrijke activiteiten tijdens een re-integratietraject:

Dag 1: Ziek melden
Bent u ziek geworden of kunt u uw functie mogelijk niet meer uitvoeren door een beperking? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan uw werkgever. Als u in dienst bent en ziek wordt, blijft uw werkgever in de meeste gevallen uw loon doorbetalen. Meldt u zich zo snel mogelijk ziek bij uw werkgever. Met hem maakt u ook afspraken over uw re-integratie. Soms kan uw werkgever voor u een Ziektewet-uitkering aanvragen bij UWV.

Week 6: Probleemanalyse
Bent u bijna 6 weken ziek? Dan heeft u een gesprek met de bedrijfsarts of arbodienst. Hij stelt vast wat u met uw gezondheid nog wel kan en wat niet. Dit heet de Probleemanalyse. Hierin staat wat nodig is voor uw re-integratie. Kunt u (tijdelijk) uw eigen werk niet meer uitvoeren? Dan bekijkt u samen met uw werkgever, uw arbodienst of bedrijfsarts en Work2Work wat uw mogelijkheden zijn op de arbeidsmarkt.

Kan uw werk worden aangepast? Of kunt u ander werk uitvoeren?
Er wordt onderzocht of u uw eigen functie of een andere passende functie kan uitvoeren bij uw eigen werkgever (Spoor 1), of dat u bij een ander bedrijf terecht kan (Spoor 2). Uw werkgever is volgens de Wet Verbetering Poortwachter verantwoordelijk voor het inzetten van re-integratie. Bij de re-integratie kan uw werkgever hulp vragen van de arbodienst en/of Work2Work.

Week 8: Plan van aanpak
Samen met uw werkgever en Work2Work maakt u uiterlijk in de achtste ziekteweek een Plan van aanpak. Hierin staat wat u gaat doen om zo snel mogelijk weer aan het werk te kunnen. Wij kijken hiervoor naar de Probleemanalyse van uw bedrijfsarts of de arbodienst. Belangrijke punten die aan bod komen:

  1. Wat wil ik bereiken?
  2. Hoe ga ik weer (meer) werken?

Week 42: Ziekmelding UWV
Uw werkgever hoeft alleen een ziekmelding bij UWV te doen als u na 42 weken nog niet volledig aan het werk bent. Dan hebben we het over de 42e-weekmelding. Verder blijft u samen met uw werkgever en Work2Work werken aan de re-integratie.

Week 52: Eerstejaarsevaluatie
Als u bijna 1 jaar (52 weken) ziek bent, vult u met uw werkgever de eerstejaars-evaluatie in. Hierin staat hoe uw re-integratie tot nu toe is verlopen. Vanaf week 8 bespreekt u minstens eenmaal in de 6 weken met uw werkgever hoe het gaat met uw re-integratie. Deze gesprekken worden vastgelegd in de evaluatie. Zolang het verloop van het traject aan het Plan van aanpak voldoet, bent u op de goede weg.

Lukt het om binnen het eerste jaar terug te keren bij uw eigen werkgever?
Zoja, dan is re-integratie Spoor 1 succesvol verlopen en kan het traject worden afgesloten.
Zo niet, dan moet uw werkgever re-integratie Spoor 2 inzetten. Bij een re-integratie in Spoor 2 wordt de arbeidsongeschikte werknemer door Work2Work actief begeleid bij het vinden, verkrijgen en behouden van een geschikte/passende functie bij een andere werkgever.

Week 88: Anderhalf jaar ziek
Als u bijna 2 jaar ziek bent, krijgt u van UWV een brief over het aanvragen van een WIA-uitkering. Hierin staat ook de datum tot wanneer u de uitkering uiterlijk kunt aanvragen.

Week 91: Eindevaluatie
Als na het 2e jaar met behulp van Spoor 2 geen passend werk bij een ander werkgever is gevonden, dan kunt u een WIA-uitkering aanvragen.

Bent u van plan een WIA-uitkering aan te vragen?
Dan vult u samen met uw werkgever de Eindevaluatie in. U doet dit uiterlijk 2 weken voordat u de aanvraag doet. In de Eindevaluatie geeft u aan wat de stand van zaken is van uw re-integratie. U doet dat met het Actueel oordeel bedrijfsarts of arbodienst dat u van de bedrijfsarts krijgt. Dit document vormt samen met andere documenten, zoals het Plan van aanpak en de Probleemanalyse, het re-integratieverslag. Uit het re-integratieverslag blijkt wat u en uw werkgever hebben gedaan om u aan het werk te helpen. Dit verslag heeft UWV nodig als u een WIA-uitkering wilt aanvragen.


Work2Work zorgt ervoor dat het re-integratieverslag voldoet aan alle eisen en nodige documenten conform Wet Verbetering Poortwachter.

Week 93: Uiterste datum aanvraag WIA-uitkering
Vraag de WIA-uitkering uiterlijk in de 93e week dat u ziek bent aan. Zorg ervoor dat uw re-integratieverslag compleet is. Bent u bijna beter? Dan kunt u uw werkgever vragen om uw loon langer door te betalen. U vraagt dan geen WIA aan.

Week 93 – 100: Toetsing van het Re-integratieverslag (RIV)
Pas als het resultaat met Spoor 2 niet is behaald, wordt gekeken naar de re-integratie-inspanningen. Als een werknemer een WIA-aanvraag doet, heeft UWV als taak te toetsen of de re-integratie-inspanningen in de eerste 104 ziekteweken voldoende waren. Als dit niet het geval is en er zijn nog reparatiemogelijkheden, dan kan UWV aan de werkgever een verlenging van de loondoorbetaling opleggen, beter bekend als een loonsanctie.

Loonsanctie
Bij een loonsanctie dient de werkgever het loon van maximaal 52 weken door te betalen aan de zieke werknemer, zodat hij de tekortkomingen kan repareren en de werknemer de kans krijgt te re-integreren bij de eigen of een andere werkgever.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u ons bellen via: 0252-417928 of e-mail: info@work2work.nl